Adreça: C/Rambla Catalunya, 120 3º 3ª (08008 Barcelona)
Telèfon: 934 553 639              Email:  info@ac5-online.com

A partir de la dècada dels setanta, s'ha vingut utilitzant l'expressió "problemes d'aprenentatge" per a referir diverses dificultats de rendiment que presenten alguns nens que tenen un nivell d'intel·ligència mitjà o per sobre de la mitjana i que estan correctament escolaritzats. Aparentment, no sembla existir una causa clara per l'existència de problemes. No obstant això, presenten dificultats en l'adquisició de determinats conceptes i / o processos d'aprenentatge.

Els motius pels quals un / a nen / a pot presentar problemes d'aprenentatge són molt diversos. No obstant això, freqüentment podem trobar signes primerencs que podem considerar un avís i que hem de tenir en compte per prevenir aquest tipus de dificultats (la intervenció primerenca serà més ràpida, eficaç i positiva).


Signes d'alerta:
  • Dificultats en l'adquisició del llenguatge.
  • Dificultats en l'evolució psico-motora.
  • Li costa seguir indicacions.
  • Es mostra "absent".
  • Es mostra excessivament inquiet, impulsiu ...
  • Aprèn un determinat concepte però al dia següent no ho recorda.
  • Li costa organitzar-se.
  • Dificultats en l'adquisició de l'escriptura, la lectura, els números ...

Suggeriments:

En qualsevol moment de l'escolarització, si els educadors li assenyalen la presència d'alguna dificultat, és important observar atentament l'evolució i seguir les indicacions que es recomanin.

(Algunes famílies resten importància a la dificultat perquè consideren que el / la nen / a és encara molt petit / a ... No obstant això, recordeu que la intervenció primerenca pot ser senzilla i ràpida, contribuint eficaçment a la prevenció de majors problemes en el futur.)

Davant la presència de dificultats escolars sempre és convenient descartar possibles causes físiques (per exemple: dèficit visual o auditiu).

Si hi ha dificultats d'aprenentatge manifestes, és important comptar amb un diagnòstic psicopedagògic global, que ens permeti delimitar adequadament les dificultats funcionals i / o emocionals que puguin estar propiciant el problema, i articular les mesures oportunes per a resoldre-les.